Myślenicki Klub Szachowy
 

Kalendarium wydarzeń:

Statut Klubu

    S T A T U T
 
MYŚLENICKIEGO LUDOWEGO KLUBU SZACHOWEGO W MYŚLENICACH.
 

 
R o z d z i a ł I
Postanowienia ogólne

 
 
§ 1
 
Klub nosi nazwę: Myślenicki Ludowy Klub Szachowy, zwany dalej Klubem.
 
§ 2
 
Terenem działania Klubu jest Miasto i Gmina Myślenice, a siedzibą Klubu jest Miasto Myślenice
 
§ 3
 
Klub jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
 
§ 4
 

Podstawą działalności Klubu jest praca społeczna członków i działaczy Klubu. Zarząd może zlecić odpłatne wykonanie zadań koniecznych lub wymagających szczególnych umiejętności albo wiedzy.
 
§ 5
 
Klub może być członkiem Polskiego Związku Szachowego, Polskich Związków Sportowych.
 
§ 6
 
Klub może być członkiem Federacji Klubów Sportowych.
 
 
§ 8
 
Klub zajmuje się organizowaniem, propagowaniem i szkoleniem w zakresie szachów kwalifikowanych wśród mieszkańców na terenie działania
 
 
R o z d z i a ł  II
Cel i środki działania
 

§ 9
 
Klub prowadzi wśród pracowników zakładów pracy i innych osób zamieszkujących teren jego działania, działalność sportową i wychowawczą w celu:
     -  zapewnienia młodzieży odpowiedniego rozwoju poprzez udział w sporcie
         kwalifikowanym,
     -  kształtowania u członków Klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych,
   – szkolenie dzieci i młodzieży we współpracy ze szkołami, przedszkolami i innymi placówkami
     -rozwijania w społeczeństwie szeroko rozumianej kultury
    - Klub może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną
 
 
§ 10
 
Dla osiągnięcia celów Klub:
     1. Organizuje szkolenia sportowe.
     2. Organizuje imprezy sportowe, bierze udział czynny w imprezach sportowych
          organizowanych przez powołane do tego organizacje.
     3. Propaguje wśród społeczeństwa kulturę fizyczną i sportową.
     5. Współpracuje ze szkołami, przedszkolami i placówkami oświatowymi, oraz z organizacjami młodzieżowymi.
     6. W razie potrzeby wydaje materiały szkoleniowe, biuletyny i inne materiały
         informacyjno – propagandowe.
     7. Utrzymuje i rozbudowuje obiekty i urządzenia społeczne.
     8. Podejmuje inne środki i przedsięwzięcia dla realizacji swych statutowych celów.
 
 
 
R o z d z i a ł   III
Członkowie Klubu – prawa i obowiązki
 

 
 
§ 11
 
Klub posiada:
     a/ Członków Zwyczajowych,
     b/ Członków Honorowych,
     c/ Członków Wspierających,
     d/ Uczestników.
 
§ 12
 
Członkiem Zwyczajnym może być każdy obywatel RP posiadający pełną  zdolność do czynności prawnych, który:
     a/ wniesie do Zarządu Klubu pisemną deklarację,
     b/ uiści wpisowe ustalone przez Klub,
     c/ zostanie przyjęty przez Zarząd Klubu.
 
§ 13
 
1. Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna, która położyła specjalne
    zasługi dla rozwoju Klubu.
2. Członek Honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajowego.
3. Godność Członka Honorowego może nadać Walne Zebranie Klubu na wniosek
    Zarządu Klubu.
4. Pozbawienie godności Członkowstwa Honorowego następuje w drodze uchwały
    Walnego Zebrania na wniosek Zarządu Klubu.
 
§ 14
 
1. Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
    działalnością Klubu , która opłaci składkę członkowską.
2. Członek Wspierający będący osobą prawną działa w Klubie za pośrednictwem
    swojego przedstawiciela.
 
§ 15
 
1. Osoby niepełnoletnie, które spełniają warunki wymienione w § 12 i przedstawią
    ponadto pisemną zgodę rodziców lub przedstawicieli ustawowych – mogą być
    Uczestnikami.
2. Uczestnik posiada prawa i obowiązki Członka Zwyczajowego za wyjątkiem
    czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Z chwilą osiągnięcia pełnoletniości Uczestnik może zostać Członkiem Zwyczajowym Klubupo wyrażeniu takiej woli
 
§ 16
 

Członek Zwyczajowy ma prawo:
     a/ wybierać i być wybieranym do Władz Klubu,
     b/ uczestniczyć w zebraniach Klubu i jego Sekcji,
     c/ nosić znaczek Klubu,
     d/ poddawać ocenie działalność Klubu i jego władz, a także wysuwać postulaty
         i wnioski wobec Władz Klubu,
     e/ reprezentować barwy Klubu w imprezach sportowych,
     f/ korzystać z urządzeń Klubu i jego sprzętu w granicach obowiązujących
         regulaminów i uchwał Zarządu.
       g/  - w przypadku dłuższego pobytu za granicą zawiesić okresowo działalność w Klubie
§ 17
 

Członkowie Wspierający mają prawo do:
     a/ korzystania z urządzeń Klubu w granicach regulaminów oraz uchwał Zarządu,
     b/ korzystania z wszelkich ulg i ułatwień przyznawanych im przez Zarząd.
 
§ 18
 
Do obowiązków Członków Zwyczajnych i Uczestników Klubu należy:
     a/ branie czynnego udziału w działalności Klubu,
     b/ przestrzeganie postanowień statutu Klubu, regulaminu i uchwał Władz Klubu,
     c/ regularne opłacanie składek członkowskich,
     d/ dbanie o stałe podnoszenie swego poziomu sportowego i etycznego,
     e/ ochrona Własności Klubu i walka z przejawami marnotrawstwa,
     f/ godne reprezentowanie Barw Klubu.
 
§ 19
 
Do obowiązków członków wspierających należy:
     a/ terminowe wpłacanie zadeklarowanej składki,
     b/ przyczynianie się do realizacji celów statutowych.
 
§ 20
 
Członkowstwo Klubu ustaje na skutek:
     a/  wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu na trzy miesiące na
          przód,
     b/  wykluczanie z Klubu decyzją Zarządu, które może nastąpić w przypadku:
             - działania na szkodę Klubu,
             - nieprzestrzegania postanowień statutu i regulaminów,
             - nieopłacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy,
     c/     -zaprzestania działalności w Klubie stwierdzonej przez Zarząd
     d/ śmierci,
     e/ członkowstwo osoby prawnej ustaje na skutek skreślenia uchwałą Zarządu
         z powodu utraty osobowości prawnej,
     f/ zwolnienia udzielonego na podstawie przepisów ustalonych przez GKKFiT
         i PZSzach w przedmiocie zmiany barw klubowych przez zawodników,
     g/ od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia z Klubu przysługuje prawo
         odwołania się do Walnego Zebrania w ciągu 14 dni od daty otrzymania
         zawiadomienia,
     h/ zwolnienie o którym mowa, może być udzielone po uregulowaniu zobowiązań
         przyjętych wobec Klubu.
 
 
R o z d z i a ł  IV
Władze Klubu
 

 
§ 21
 
 
Władzami Klubu są:
     a/ Walne Zebranie,
     b/ Zarząd Klubu,
     c/ Komisja Rewizyjna,
Kadencja władz trwa 4 lata.
 
§ 22
 
 
1. Walne Zebranie jest najwyższą Władzą Klubu.
4. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu zawiadamiając o terminie, miejscu
    i planowanym porządku co najmniej 10 dni przed Zebraniem.
5. Przy braku quorum ustala się automatycznie II termin Walnego na 20 minut po I-ym. W II terminie quorum nie obowiązuje.
6. Walne obraduje wg przyjętego Regulaminu Obrad
 
§ 23
 
Walne Zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
 
§ 24
 
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
     a/  wybór i odwoływanie członków Władz Klubu,
     b/  rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań i wniosków Zarządu, Komisji
         Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, podejmowanie w związku z tym uchwał
          i udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
     c/  uchwalanie zmian w Statucie Klubu,
     d/  uchwalanie planów działalności Klubu i wytycznych do prac Zarządu,
     f/  podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości,
     g/  podejmowanie uchwały o likwidacji Sekcji i Klubu,
     h/  nadawanie tytułu Honorowego Członka Klubu na wniosek Zarządu Klubu,
     j/  rozpatrywanie odwołań do decyzji Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego
         o nałożonych karach i innych sprawach wniesionych przez Władze Klubu,
     k/ rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Członków Klubu i podejmowanie
         uchwał, co do sposobu ich załatwiania.
 
§ 25
 
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przez obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania za wyjątkiem uchwał w sprawach nadania lub pozbawienia godności Członka Honorowego Klubu, które wymagają większości 2/3 liczby członków uprawnionych do głosowania.
 
§ 26
 
Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:
     a/ na żądanie Komisji Rewizyjnej,
     b/ na podstawie uchwały Zarządu Krakowskiego Okręgu Szachowego lub Władzy
         Rejestracyjnej,
     c/ na pisemne żądanie co najmniej 1/3 liczby członków.
Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy, dla których załatwienia zostało ono zwołane. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 14 dni od daty wystąpienia o jego zwołanie.
 
§ 27
 
Zarząd Klubu jest najwyższą Władzą Wykonawczą Klubu i składa się z 3-5 osób, w tym: Prezesa,  Sekretarza i Skarbnika
 
§ 28
 
Zarząd Klubu w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie kieruje działalnością Klubu.
§ 29
 
1. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
     a/ kierowanie bieżącą działalnościąKlubu,
     b/ reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
     c/ realizacja planu działania uchwalonego przez Walne Zebranie,
     d/ zarządzanie Majątkiem Klubu oraz ponoszenie odpowiedzialności za
         gospodarkę finansową, uchwalenie i zatwierdzenie bilansu,
     e/ uchwalanie okresowych planów działalności,
     f/ uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
     g/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Klubu do innych stowarzyszeń,
     h/ przyjmowanie i skreślanie Członków Klubu za wyjątkiem Członka
         Honorowego,
     i/  zwoływanie Walnych Zebrań,
     j/  powoływanie społecznych Organów Opiniodawczo – Doradczych Zarządu
         i określenie ich zakresu działania w ramach regulaminu ustalonego przez
         Zarząd,
     k/ wykonanie czynności nie wymienionych a nie zastrzeżonych do kompetencji    
          innych organów Klubu,
     l/ ustalenie wysokości opłat za zajęcia.
    m/ ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na 2 miesiące. Uchwały
    Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
    liczby Członków Zarządu,
3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział: przedstawiciel Komisji Rewizyjnej
   z głosem doradczym.
 
§ 30
 
W przypadku rezygnacji lub wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, organy te uzupełniają swój skład. Kadencja nowych członków trwa do najbliższego Walnego
 
§ 31
 
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków,
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych statutowych
    Organów Klubu,
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w
    posiedzeniach Zarządu Klub.
§ 32
 
Do zadań Komisji Rewizyjnej należą:
     a/ kontrola całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem
         działalności finansowo – gospodarczej,
     b/ składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu o gospodarce Klubu i stawianie
         Walnemu Zebraniu wniosków w przedmiocie absolutorium wobec
         ustępującego Zarządu,
     c/ kontrola opłacania składek członkowskich oraz wpisowego,
     d/ inicjowanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
     e/ kontrola działalności Sekcji.
 
§ 33
 
§ 34
 
Za przewinienie oraz czyn niegodny honoru Członka Klubu, nie przestrzeganie postanowień statutu,  regulaminów lub działanie na szkodę Klubu  mogą być nakładane kary przez Zarząd:
     a/ upomnienie,
     b/ nagana,
     c/ nowe brzmienie: zawieszenie w prawach członka Klubu na okres 1- 12miesięcy.
     d/ wykluczenie z Klubu.
 
 
 
R o z d z i a ł  V
R o z d z i a ł  VI
Majątek, fundusze i rachunkowość Klubu.
 
§ 44

 
Majątek Klubu stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze.
 
§ 45
 
Na Fundusze Klubu składają się:
     a/ wpisowe,
     b/ składki członkowskie,
     c/ opłaty za zajęcia,
     d/ dotacje, subwencje, darowizny, dochody z nieruchomości i ruchomości będących
         w użytkowaniu Klubu,
     e/ dochody z imprez sportowych,
     f/ dochody z działalności gospodarczej.
 
§ 46
 
Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów.
Formy i tryb prowadzenia rachunkowości określa Zarząd Klubu.
 
§ 47
 

Do reprezentowania Klubu upoważniony jest każdy z członków Zarządu. Wszelkie zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Klubu podpisują łącznie 2 osoby, w tym Prezes
§ 48
 
 
R o z d z i a ł  VII
Zmiana Statutu i likwidacja Klubu
 

 
§ 49
 
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub likwidacji Klubu podejmuje Walne  
     Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby   
     upoważnionych do głosowania.
§ 50
 
1. W razie rozwiązania Klubu Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną
     oraz podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku.
2. Uchwała o przeznaczeniu majątku wymaga zatwierdzenia przez Władzę
    Rejestracyjną.
 
 


Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna Hotmind